Το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει υπερηχοκαρδιογράφους Doppler, μονάδα δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας, φορητές συσκευές 24ωρης συνεχούς καταγραφής καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφους, σπιρόμετρα, δύο εργοσπιρόμετρα, δύο δαπεδοεργόμετρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας & κλίσης, μηχανικά κυκλοεργόμετρα, βαθμιδοεργόμετρα, σύστημα ευαισθησίας τασεοϋποδοχέων ( δοκιμασία ανάκλισης - TILT Test), καθώς και σύστημα φωτομετρικής ανάλυσης αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, όπως δοκιμασία κόπωσης και εργοσπιρομέτρησης, έλεγχο ανατομίας και λειτουργίας της καρδιάς κατά την ηρεμία και στη διάρκεια άσκησης με υπερήχους, 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και της διακυμάνσεως της αρτηριακής πίεσης, σύστημα ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability), του κύματος Τ (T wave alternans) και των όψιμων μεταδυναμικών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής μεταφοράς του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τηλεμετρικής εργοσπιρομέτρησης στους χώρους άθλησης.